Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Mezun Olamayan Öğrenciler İçin Ek Sınav Başvurusu

8 yarıyıl - 4 yıl öğrenim süresi sonunda mezun olma durumundaki öğrencilerimize başarısız oldukları (FF-FD-YS’li) bütün dersler için İKİ EK SINAV HAKKI tanınmıştır.

 

Başvuru Tarihleri: 1 Eylül- 17 Eylül 2021 

1. Ek Sınavlar: 27-28-29 Eylül 2021 

2. Ek Sınavlar: 11-12-13 Ekim 2021 

 

Azami Süre Sonu (Öğrenciliğin Sona Ermesi) Hakkında,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın duyurusu için tıklayınız.

 

EK SINAVLARA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!


Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23/1-e maddesi gereği; azami öğrenim süresi (8 Yarıyıl- 4 Yıl) sonunda mezun olma durumundaki öğrencilerimize, başarısız oldukları (FF-FD-YS harf notlu) bütün dersler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Ek sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, başvurularını 1 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Buna göre, Meslek Yüksekokulumuzda yapılacak olan ek sınavların birincisi27-28-29 Eylül 2021 tarihleri arasında, ikincisi 11-12-13 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek sınavlara başvuru yapacak öğrencilerimizin 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama ilkelerini incelemeleri gerekmektedir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri

Bu uygulama ilkeleri; 6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri kapsar.

(1) Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarının azami öğrenim süresi dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi dokuz yıldır. Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın belirtilen sürelerde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim kurulu ve Üniversite Senatosu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Birinci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimlerini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (başarı notu FD-FF-YS olanlar) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

b) İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

c) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

d) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı bir olan öğrencilere sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği ders başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak üzere seçtikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci; hangi dersten sınava gireceğini belirten dilekçesini, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın yarıyıl sonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili birime verir.

 

Ekler

Ek Sınav Dilekçe.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)