Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Politikamız

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

 

Üniversitemiz kalite güvence politikası;

  1. Kalite süreçlerini; kurum misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumlu bir şekilde yöneterek sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeyi,
  2. Stratejik hedeflere ulaşmada bütüncül bir yaklaşım ile planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme odaklı faaliyetler gerçekleştirmeyi,
  3. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde kapasiteyi artırarak ve iş birliklerini güçlendirerek katma değer oluşturmayı,
  4. Eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek için sahip olduğu olanak ve kaynakları güçlendirmeyi, öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmayı ve bu unsurları bir araya getirerek alanında tercih edilen nitelikte bireyler yetiştirmeyi,
  5. Toplum ve çevre yararına sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve bu alanda etki yaratmayı,
  6. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal rekabet kabiliyetini ve itibarını artırmayı,
  7. Paydaşların aktif katılımını, memnuniyetini ve aidiyetini güçlendirmeyi,
  8. Kalite odaklı kurum kültürünü yaygınlaştırmayı,
  9. Kurumsal kaynakları güçlendirmeyi ve etkin olarak yönetmeyi,
  10. Kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonu süreçlerini destekleyerek kalite standartlarını yükseltmeyi

 

 “Hep Birlikte Daha İleri” sloganı ile kurumsal kalite sisteminin güvence altına alınmasını ve yürütülmesini kapsar.

 

Birim Kalite Güvence Politikamız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Kalite Güvence Politikası:

YÖKAK ve Üniversitemizin kalite güvence politikaları ile uyumlu olarak; akademik ve idari kadroları, teknik ve fiziksel imkânları ile günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kurum olmak birimin temel politikasıdır. Bu bağlamda birim;


- İç ve dış bütün stratejik ve eylemsel çabalarını kaliteli eğitim, uygulama ve topluma hizmet üzerine temellendirir.

- Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip ederek en iyi teknolojik verileri kullanmasını sağlayarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya çalışır.

- Tüm faaliyetlerini, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini tatmin etmek için gerçekleştirir.

- Nitelikli öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterir.

- Kalite Politikasını, Kalite Yönetim Sisteminin standartlarına uygun olarak oluşturarak iç değerlendirme süreçleri ile tüm faaliyetlerini belirli aralıklarla gözden geçirir.

- Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmeye çalışır.

- İç paydaşlar arasında kurumsal aidiyeti güçlendirecek ilişkileri geliştirir.

- Eğitim ve AR-GE faaliyetlerinin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini sağlar.

- Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmeyi esas alır.

- İleriki yıllarda da kalite standartlarının ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirilmesi ve sistemin sürekli iyileştirilmesi, birimin stratejik planlarının, iç ve dış paydaşların beklentileri doğrultusunda oluşturulması, eğitim süreçlerini iyileştirilerek sürekli gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.

- Akademik birimler nitelikli öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterir.

- Eğitim ve AR-GE faaliyetlerinin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını, uluslararasılaşma bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını esas alır.

- Kalite Politikamız, Kalite Yönetim Sisteminin standartlarına uygun olarak dokümante edilmekte ve öz değerlendirme süreçleri ile tüm faaliyetlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

- Bundan sonraki süreçlerde de politikamız, kalite standartlarının ve mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi ve sistemin sürekli iyileştirileceğini taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, kurumumuzun stratejik istikameti, şimdi olduğu gibi gelecek yıllarda da iç ve dış paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda oluşturulacak ve eğitim süreçlerimiz iyileştirilerek, gelişimin ve değişimin sürekliliği sağlanacaktır.